Lichtheid op jouw hulpen

Regelmatig hebben we met studenten te maken die hun beklag doen over een gebrek aan lichtheid van hun paard. In de meeste gevallen ligt het probleem bij de manier waarop de hulp wordt gegeven, en helaas wordt ons in de reguliere ruitersport meestal niet geleerd hoe we ons paard op een effectieve manier kunnen leren licht te reageren op onze hulpen.haute ecole

Vaak zien we dat men probeert om vriendelijk te zijn door iets steeds weer opnieuw te vragen zonder resultaat (wat eerder zeurderig dan vriendelijk overkomt) en dan, wanneer men gefrustreerd raakt, krijgt het paard op zijn donder met de zweep, teugel of het been. Het resultaat…..het paard snapt nog steeds niet dat hij op de hulp moet reageren, wordt bang of verliest respect voor een emotionele ruiter.

Jachtdier vs Prooidier
De natuur heeft ons gezegend met bepaalde eigenschappen die het effectief omgaan met paarden knap lastig kunnen maken. En dan heb ik het vooral over het controle-freak karakter dat in iedere mens tot zekere mate zit.

Je kunt heel duidelijk het verschil zien tussen roofdier (mens) en prooidier (paard) in de manier waarop wij met druk en stress omgaan.
Voor ons paard is het belangrijk dat we de spanning langzaam opbouwen, en zodra hij iets goed doet, we snel belonen en de spanning er direct afhalen.
Het zit echter in onze aard om precies het tegenovergestelde te doen, omdat we de extreme behoefte voelen om controle te houden.

Stel je het volgende voorbeeld eens voor:
Je bent met je paard op de volte bezig vanaf de grond, plots schrikt hij ergens van en gaat in volle galop er vandoor, de lijn door jouw handen trekkend. Wat doe jij automatisch…?
Juist ja! Je sluit je handen! (om de controle te houden over een dier van 600 kilo!)
Een paard is geneigd om door druk heen te breken, en wat gebeurt er dus? Jouw (claustrofobische) paard voelt de beperkende druk op zijn halster, en…..gaat er alleen nog maar harder vandoor.

Hoe mooi zou het zijn als we onszelf konden leren om op zo’n moment de lijn een paar centimeters door onze handen te laten glijden (zodat ons paard wat speling heeft voor zijn schrikreactie) om deze daarna rustig te sluiten en de galop tot een stop te brengen.

Ga deze week eens extra letten op welke roofdier gewoonten jij hebt bij je paard. Heb jij nog steeds handen die snel sluiten en langzaam open gaan?

—>Wil je weten wat de praktische stappen zijn om een paard te krijgen dat lichter op jouw hulpen reageert? Klik dan hier en ontvang: Lichtheid op jouw hulpen #2   gratis in jouw mailbox binnen 48 uur.

 Need translation? Click below to read the article in English—>

Lightness to your aids

I regularly deal with students that complain about the lack of lightness from their horse. In most cases though the problem stems from the way the aid is given. Unfortunately the normal equestrian sport doesn’t always teach us how to teach our horses to be light on our aids.

A lot of times people try to be friendly to their horses by asking something again and again without results (what translates into nagging more than being friendly from the horses point of view) and then, when people get frustrated, the horse gets lashed out to with whip, rein or leg. The result….is that the horse still doesn’t get that he was supposed to respond to the leg and gets afraid or loses respect for his emotional and incapable rider.

Hunter VS Prey animal
Nature blessed us with certain qualities that make handling horses quite difficult for us in a lot of ways. Especially our ‘control-freak’ tendencies don’t necessarily help us in any way when it comes to horseriding.
You can, for instance, really see the difference between hunter (human) and prey animal (horse) when it comes to the way we handle pressure and stress.
Our horse needs pressure to build slowly so he gets the time to think about it, and then release immediately to reward him.
Unfortunately it’s in our nature to do the exact opposite because we feel the need to keep control; build pressure very fast, and release slowly.

Imagine the following scenario:
You’re playing with your horse on the circle from the ground. Your horse spooks and suddenly dashes away in a full gallop, pulling the rope through your hands. What do you do?
Yep, exactly, you close your hands!  (to keep control over a 600 kilo animal!).
The horse will have the tendency to try and break through this pressure and so what happens? Your claustrophobic horse feels the pressure on his halter and… only accelerates even more to try and get away from it.

How nice it would be to be able to teach ourselves to just let the rope slip a couple of centimeters (so the horse has room for his spook and compose himself) before we slowly closed our hands and brought the gallop to a stop.
I dare you to pay special attention to any hunter-tendencies you have this week when you’re with your horse. Do you still have hands that close fast and open slowly?

—> Would you like to know what some of the practical steps are to get your horse lighter on your aids? Click here to receive ‘Lightness on your aids’ #2 for free in your mailbox within 48 hours.

Advertisements

One thought on “Lichtheid op jouw hulpen

  1. Pingback: 4 begrippen om de ruitersport te veranderen |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s